Ana Sayfa
        Kars Forum
        Profiliniz
        Kars Seri İlanlar
        Ziyaretci Defteri
        Kars Resimleri
        Kars Video Galerisi
        Sarıkamış Facia
        Ermeni Sorunu
        Kars Evliyaları
        Kars Yemekleri
        Kars Turizm
        Iğdırda Turizm
        Ardahanda Turizm
        Kars Milletvekilleri
        Kars Telefon Rehberi
        Kars Müziği
        Kars E-CARD
        Posta Kodları
        Kafkas Üniversitesi
        Kars Eğitim Öğretim
        Tarih Öncesi Kars
        Osmanlıda Kars
        Kars Aşıkları
        Kars Halk Oyunları
        Kars Kültürü
        Kağızmanlı Hıfzı
        Sefil Baykuş
İSLAMİYET
 Kars Hava Tahmini 
  
KARS
FİRMA REHBERİ

KARS RESİMLERİ

İLÇELERİMİZ

Burcunuzu seçin, falınızı okuyun

Kars Rehberi

KARS AŞIKLARI

Kars bir sınır kenti olarak birçok kültürün etkileşim alanında kalmış, yöreye çeşitli zamanlarda birçok Türk oymağı yerleşmiştir. Bu nedenle çok zengin ve renkli bir folkloru vardır. Türk oymaklarıyla gelen öğeler, yörede yaşanan savaşlar, kıyımlar, doğal olaylar, yaşam koşulları karşısındaki halkın duyguları halk edebiyatı ürünlerine yansımıştır.

Aşık edebiyatının yörede çok köklü bir geleneği vardır. XV. Yüzyıldan başlayarak yetişen pek çok ozan Doğu Anadolu Bölgesinde ve Azerbaycan'da etkili olmuştur. Dede Korkut Hikayeleri günümüzde de yaşamakta, aşık toplantıları, atışmaları, halk öykücülüğü canlılığını korumaktadır. Yörenin Türk oymaklarından değişik renkler taşıyan çok zengin bir ortak ürünler dağarcığı vardır.

Halk Şairleri ve Aşıklar

Altay Türklerinin kam, Kırgızların baksı yada bakşi, Oğuzların ozan dedikleri, halk edebiyatının en eski temsilcileri zamanla değişikliklere uğrayarak. Dede Korkut hikayelerinde Korkut Ata kimliğinde ortaya çıkar. Daha sonra XV. Yüzyıl ortalarında Anadolu Türk Beylerinin saraylarında ozan-çalgıcıların yerini aşıkların aldığı görülür. Kars'ta aşıklık geleneği tüm özellikleriyle günümüzde de sürmekte ve yörede pek çok halk ozanı yetişmektedir.

Kars'la, Ramazan'da ve uzun kış gecelerinde ya da eğlence ve düğünde aşıklar, ustalardan ve kendilerinden deyişler çalıp söyler, halk Öykülerini anlatır, atışmalar düzenler, muammalarla birbirlerini sınarlar. Bu toplantılarda Dede Korkut Hikayeleri yanında, Aliyar, Cihan Abdullah, Asuman ile Zeycan, Arzu ile Kamber, Kerem ile Aslı, Latifşah, Kiziroğlu, Saraçoğlu, Yaralı Yusuf gibi halk öyküleri anlatılır, dersler çıkartılır.
Şiirleri günümüze ulaştırabilmiş eski aşıklarımızdan bazıları şunlardır:

Toruni (Deruni)

XVII. Yüzyıl da yaşadığı sanılmaktadır. Aruzla da şiirler yazmış, bunlarda Deruni, deyişlerde 'Toruni takma adını kullanılmıştır. l628'de doğduğu bilinmektedir. Abaza Mehmet Paşa ile Şemsi Han arasındaki mücadeleyi anlattığı tarihsel destanı günümüze ulaşmıştır. Yöre cönklerinden bir deyiş şöyledir:

Güzel köy kahrı
Yandırma dehri
Ver içem zehri
Senin aşkına

Gel geçme yandan
Olmuşam benden
Bezmişem candan
Canın aşkına

Dede Kasım

XVII. Yüzyıl sonları, XVIII. Yüzyıl başlarında yaşadığı sanılmaktadır. Dikmelaş'lıdır. Azerbaycan ve Türk halk ozanları, o dönemde Dede Kasım'ı usla saymıştır. Yaşamı söylencelere konu olmuştur. Bir görüşe göre Dede Kasım, Tufarganlı Abbas, Kurbani ile Peri, Tahar-Mirze, Cihan ile Abdullah, Yaralı Masum, Aliyar, Mehdi Bey, Ali Kağan gibi türkülü hikayelerin tümünün düzenleyicisidir. Dede Kasım'ın bir deyişi şöyledir:


Deli gönül ne yanarsın oda sen
Billah bundan hergiz sanga yâr olmaz
Bi ve fanın özü nedi(r) sözü ne
Bi ve fada gayre i namus ar olmaz.


Nazar eyle gör bu dünya nicedi(r)
Kimi bezirgândı(r) kimi hocadı(r)
Serv ağacı her ağaçtan ucadı(r)
Aslı yokdu(r) budağında bâr olmaz

Aşık Tüccari (1720-1805?)

Selim'in Tiknis (Büyükdere) köyünden Bektaşi halk ozanıdır. Yaşamı üzerine fazla bilgi yoktur. Döneminde baş aşık sayılmıştır. Yaralı Mahmud İle Mahbut Han, Zohre Han, Eşref Bey yaygınlaştırdığı halk öykülerinin dendir. Cönklerde şiir ve destanları vardır:

Aşağıdaki dörtlük Kağızman'daki bir cönkten alınmıştır:


Hicren orağında gam köşesinde
Geldi dert benimle imtihan oldu
Yığıldılar hicran seyircileri
Açıldı bir dükkan, bir divan oldu.

Aşık Şenlik (1850-1913)

Karapapak oymağındadır. Asıl adı Hasan'dır. Çocukluğu çobanlıkla geçmiş, yörenin ünlü saz ve söz ustalarından ders almıştır. Revan'daki bir düğünde kendini çekemeyen aşık ve hanlarca ağıllandığı? söylenir. Kimi Azeri ozanları yanında Köroğlu, Dadaloğlu, Karacaoğlan etkisinde kendine özgü bir şiir geliştiren Aşık Şenlik, Doğu Anadolu ve Azerbaycan'da ünlüdür. Şiirlerinde doğa, aşk, yaşam, ölüm, yiğitlik yanında din ve tasavvuf konularına da yer vermiştir. Ya¬şanan olaylardan esinlenerek düzenlediği Latifşah, Sevdakar, Salman Bey hikayeli halk türkülerinin tüm özelliklerini taşımaktadır. İsmail Aşıkoğlu 1938'de öykülerinden Sevdakâr'i, yaşam öyküsü yanında şiirlerinden örneklerle yayınlamıştır. Aşık Şenlik'le ilgili en kapsamlı çalışma Ensar Aslan'ın 1975'te yayınladığı Çıldır'lı Aşık Şenlik adlı kitabbıdır. Aşığın ünlü bir deyişinden bir bölümü şu şekildedir:
Havayı, hevese ciğerini yakma
Erenler verdiği köze yazıhtır
Her gördüğün mahbub dilbere bakma
Sorarlar hesabı gözden yazıhtır

Sefil Şenlik beyan etti işarı
Bize taksim erenlerin erkanı
Her yerde biler mi şeref bostanı
El gadrin bilmesse sözen yazıhtır

Kağızmanlı Hıfzı (1893 1918)

Asıl adı Recep olan Kağızmanlı Hıfzı, Mevlevi'dir. Medrese öğrenimi görmüş, köy imamlığı ve çiftçilik yapmıştır. Kağızman'da bir Ermeni soykırımında şehir olmuşt ur. 15 yaşlarında şiir söylemeye başlayan Hıfzı'nın dizelerinde duygusal öğeler ağır basar. Genç yaşta ölen amca kızı Ziyade için söylediği ağıt ünlüdür. Koşma, semai, destan türünde yazdığı otuz deyişi Kağızmanlı il Recep Hıfzı adlı kitapta toplanmıştır. Amca kızı Ziyade için yazdığı ağıttan iki dörtlük

Emmim kızı aç kapıyı gireyim
Hasta mısın halin hatrın sorayım
Susuz degil misin bir su vereyim
Çaylarda çalkalanan sellerin hani

Yatarsın gaflette gamsız kaygusuz
Nini balam nini kalma uykusuz
Hem garip hem çıplak hem aç hem susuz
Felek fukarası malların hani

Aşık Avâsl (1886-?)

Sarıkamış'ın Oluklu köyündendir. Asıl adı Hüseyin YİĞİT'tir. Deyişlerinde yöre yaşamını. Sarıkamış'ta yapılan savaşları, halkın çaresizliğini dile getirmiştir. Bunlar içinde Birinci Dünya Savaşı sonrasında yazdığı Sarıkamış destanı ünlüdür.

Destandan iki dörtlük

Canlar figan eder koyma yasında
Dağlar aciz kaldı fırag sesinde
Nehameler herap oldu pasında
Kars'ı gören ne verana yetişsin

Tozanh'da kalabalık tutuştu
Ahlı selim köye velvele düşsün
Göçün önü Olukluya yetişsin
Şimdi görün ne tayına yetişsin.

Murat Çobanoğlu (1940 - 2005)

1940 YILINDA Kars istasyon mahallesinde doğmuştur. Küçük yaştan beridir aşıklıkla iç içe yaşadı. Babası da Kars'ın ünlü aşıklarından Gülistan ÇOBANOĞLU ve aynı zamanda Murat ÇOBANOĞLU' nun ustasıdır.

İlk olarak 1967 yılında Konya Aşıklar Bayramında genç yaşında birinci olunca, tüm Türkiye'de ad aldı. Bu arada çeşitli etkinliklere katıldı. Yurt içi ve yurt dışı turneleri oldu. Hepsinde birbirinden güzel başarılar kazandı ve namı iyice yayıldı.

1990 yılında Kültür Bakanlığı'nda Devlet Sanatçısı unvanını alarak şu anda sanatı sürdürmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır. Kars'ta ozanlar kahvesinin sahibidir. Halen en başarılı aşıklarımız arasındadır.

Murat ÇOBANOĞLU’ nun ilk iki eseri (bestesi) aşağıya çıkarılmıştır.

Bir fendile geldi geçti
Kiziroğlu Mustafa Bey
Hışmı dağı deldi geçti
Kiziroğlu Mustafa Bey
Bir beyin oğlu zor beyin oğlu.

Vay ben ona eş olaydım
Anadan onbeş olaydım
Keşke ondan kardeş olaydım
Kiziroğlu Mustafa bey
Bir beyin oğlu zor beyin oğlu

Bir atı var ala paça
Mecel vermez kırat kaça
Az kaldı ortamdan biçe
Kiziroğlu Mustafa bey
Bir beyin oğlu zor beyin oğlu


Hay edende haya teper
Huy edende huya teper
Köroğlu’ nu Suya teper
Kiziroğlu Mustafa bey
Bir beyin oğlu zor beyin oğlu

SEVDİĞİM YAR

Sevdiğim yar bana göndermiş name
Rüzgar dokunmamış dal ister benden
Bir lezzet olması demiş dadında
Hiç arı görmemiş bal ister benden
Nerden alayım nerden bulayım

Ne bir ağacım var nede bir bağım
Ne bir yuvam vardır nede otağım
Ne bir sedirim vardır nede konağım
Al kumaş içinden şal ister benden
Nerden alayım nerden bulayım

Kaşları karadır kipriyi oktur
Feleye karşılık oyunum yoktur
Bir kuzu bulamam koyunum yoktur
Yinede bir sürü mal ister benden
Nerden alayım nerden bulayım

ÇOBANOĞLU derki iz bula bilmem
Kışın çok ararım yaz bula bilmem
İnsanlarda doğru söz bula bilmem
Yalan söylemeyen dil ister benden
Nerden alayım nerden bulayım

Kars'ın yetiştirdiği günümüz aşıklarından bazılarının doğum tarihleri ve mahlasları şöyledir: Şeref Taşlıova (1938-Taşlıova), Murat Çobanoğlu (1940-2005), Mevlüt İhsani (1928-İhsani), Sefer Taşkıran (1942-Firgani), İsmail Cengiz (1928-Azeri), Nuri Çırağı (1949-Çirağı), İhsan Deniz (1930-Şahbazoğlu).

Ayrıca Arif TELLİOĞLU, Orhan KARADAĞOĞLU, Maksut FERYADI, Emrah NAROĞLU, Ali Rıza EZGİ, Mürsel SİNAN, Önder ERDAĞI ve Günay YILDIZ ilimizin önemli aşıklarındandır.

  KARS GAZETE MANŞETLERİ
KARSMANŞET.COM İŞBİRLİĞİ İLE
  ÜYE GİRİŞİ
Ip Numaraniz: 54.167.163.70
 Hoşgeldin
Üye Olmak İstiyorum
Şifremi Unuttum

 

Site Üye Bilgisi:
Bugün: 0
Dün: 0
Bekleyen: 3
Toplam Üye: 9892
Son: Feb 05, 2015cmoutlet1 Jan 17, 2015sedaxx Dec 31, 2014chrisrenton1 Dec 18, 2014zakbowden2 Dec 16, 2014moringashe Nov 11, 2014emankhaled Nov 03, 2014oakleysunglasses Oct 20, 2014filozofiye36 Oct 20, 2014bsnapmade Oct 06, 2014fatiholuklu1
Bağlı Üye
Misafir: 31
Üye: 0
Toplam: 31
Baglantilar:
Ziyaretçi: 31

 01: 95.9.146.XXX  02: 188.165.15.XXX  03: 188.165.15.XXX  04: 188.165.15.XXX  05: 54.167.163.XX  06: 188.165.15.XXX  07: 195.154.173.XXX  08: 66.249.67.XXX  09: 188.165.15.XXX  10: 188.165.15.XXX  11: 66.249.78.XX  12: 207.46.13.XXX  13: 157.55.39.XXX  14: 188.165.15.XXX  15: 188.165.15.XX  16: 188.165.15.XX  17: 66.249.78.XX  18: 66.249.78.XX  19: 157.55.39.XXX  20: 88.241.201.XXX  21: 88.244.58.XXX  22: 188.165.15.XXX  23: 207.46.13.XXX  24: 188.165.15.XX  25: 207.46.13.XXX  26: 148.251.124.XXX  27: 157.55.39.XXX  28: 88.240.1.XXX  29: 68.180.228.XX  30: 66.249.78.XX  31: 66.249.67.X


Üye: 0

  ANKET
KARSIN YENİ BELEDİYESİ BAŞARILI OLABİLİRMİ

ÇOK BAŞARILI OLUR
BAŞARILI OLAMAZ
DİĞERLERİ GİBİ GÜNÜNÜ DOLDURUR GİDER
BELEDİNENİN BORCUNU İYİCE YÜKSELTİR
KARARSIZIMSonuçlar
Anketler

Toplam Oy: 886
Yorum: 12
  seriilan